tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện là một ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn với công nghệ khá phức tạp, Công ty Năng lượng Thiên Ân cung cấp dịch vụ EPC từ tư vấn, nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và  thiết kế chi tiết, mua sắm, xây dựng, giám sát, kiểm tra và vận hành thử.