tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Văn bản quy phạm

Quy định về thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Chính phủ đã có những quy định chi tiết đối với việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi lòng sông.

Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Quy chế do Chính phủ ban hành nhấn mạnh nghĩa vụ của chủ sở hữu với căn hộ đồng thời Quy chế còn đề cập đến trách nhiệm của Ban Quản lý chung cư với từng tòa nhà.

Nghị định về quản lý Vật liệu xây dựng

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm vật liệu ốp lát, than khoáng sản... nhằm quản lý quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam.

Luật bảo hiểm xã hội

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.