tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Truyền thông

'Bữa trưa hội nhập' tại Thiên Ân

Nhân viên của Thiên Ân có lẽ đều khó thể quên những bữa ăn trưa đầu tiên khi vào làm việc tại Tập đoàn.