tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Các công ty thành viên

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thiên Ân

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thiên Ân chế tạo, sản xuất các thiết bị sản phẩm cơ khí phục vụ các công trình, dự án mà Tập đoàn Thiên Ân tham gia.

Công ty Cổ phần Nhân lực Thiên Ân

Công ty cổ phần Nhân lực Thiên Ân là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhà thầu, đối tác lớn trên phạm vi toàn cầu.

Công ty Cổ phần Năng lượng Thiên Ân

Công ty Cổ phần Năng lượng Thiên Ân tập hợp và kế thừa toàn bộ các nguồn lực về năng lực kinh nghiệm thi công xây lắp, năng lực thiết kế chế tạo và năng lực tài chính từ nhóm các Công ty Thiên Ân thông qua hình thức cổ đông sáng lập...

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân

Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân là một trong những nhà thầu tiên phong trong lĩnh vực nền móng tại Việt Nam.