tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Quy định về thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Chính phủ đã có những quy định chi tiết đối với việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi lòng sông. Chi tiết bản Quy hoạch xem tại đây.

Các bài viết liên quan