tagroup.vn
http://Bigweb.com.vn
http://tagroup.vn
Nghị định về quản lý Vật liệu xây dựng

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm vật liệu ốp lát, than khoáng sản... nhằm quản lý quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Các bài viết liên quan